Fadderullan Oslo 2020 is cancelled

English will follow.


BISO Oslo og Fadderullan Oslo har tatt en beslutning om at det å fortsette årets fadderuke ikke lengre er forsvarlig. Det er med tungt hjerte vi nå velger å avlyse alle våre aktiviteter, inkludert linjedagen.

På lørdag ble det informert fra nasjonalledelsen i BISO at det var tatt en beslutning om at alle utelivsarrangementer og arrangementer med mer enn 20 personer ble avlyst. Etter å ha sett utviklingen i smittetrenden ser vi det ikke som forsvarlig å fortsette fadderuken. Vi som arrangører har et ansvar for å minimere smittespredningen – et ansvar vi tar svært alvorlig.

Det er veldig beklagelig at de nye studentene ikke får den studiestarten de hadde håpet på, men slik situasjonen er akkurat nå kommer liv og helse i første rekke. Vi vet hvor viktig fadderuken er for nye studenter og deres trivsel på skolen. BISO Oslo og Fadderullan Oslo har som felles mål å skape en god studietid for studentene, og sørge for at flest mulig får den sosiale integreringen for å trives på studiene. Derfor vil BISO Oslo nå jobbe med å sette opp nye planer for høsten, for å skape et opplegg hvor studentene kan engasjere seg og skape samhold under mer forsvarlige forhold.

Både BISO Oslo og Fadderullan Oslo ser det som svært avgjørende at vi ikke havner i en situasjon hvor campus må stenge dørene igjen.

Over de siste dagene har vi sett at flere faddere både har tatt fadderrollen og ansvaret for smittevernet seriøst. Dette står det respekt av, og vi er svært takknemlige for dere og deres innsats. Alle faddere vil få mer informasjon fortløpende, og det vil komme på plass refusjonsordninger for arrangementene som nå er avlyst, dersom studenter allerede har kjøpt billett.

Vi ønsker å takke alle faddere og fadderbarn for tålmodigheten og forståelsen. Vi beklager på det dypeste at fadderuken ikke har vært av den kvaliteten vi burde levert, og vi forstår at det har vært frustrerende for mange å leve i usikkerhet. Vi vil nå reflektere over hva som gikk galt, og gjøre vårt beste for å unngå en lignende situasjon i fremtiden.

Vi håper dere får en fin studiestart. Vi skal gjøre vårt ytterste for at dere får en uforglemmelig studietid!

// Fadderullan Oslo og BISO Oslo

 

BISO Oslo and Fadderullan Oslo have decided that continuing this year's Buddy Week is no longer reasonable. It is with a heavy heart that we now choose to cancel all our activities, including Academic Association Day.

On Saturday, it was informed by the National Management of BISO that a decision had been made that all nightlife events and events with more than 20 people were cancelled. After seeing the development in the infection trend, we must prioritize the health and well-being of our students. We know that ensuring social integration improves academic success.

It is very unfortunate that the new students do not get the study start they had hoped for, but as the situation is right now, life and health comes first. We know how important the Buddy Week is for new students and their well-being at school. BISO Oslo and Fadderullan Oslo have the common goal of creating a good study time for the students and ensuring that as many people as possible are socially integrated to enjoy their studies. Therefore, BISO Oslo will now work on setting up new plans for the autumn, to create a programme where students can get involved and create unity under more justifiable conditions.

Both BISO Oslo and Fadderullan Oslo see it as very crucial that we do not end up in a situation where the campus has to close its doors again.

Over the last few days, we have seen that several buddies have taken both the role as a buddy and the responsibility for infection control seriously. We are very grateful for your efforts. All buddies will receive more information on an ongoing basis, and reimbursements will be in place for the events that have now been cancelled if students have already purchased a ticket.

We want to thank all buddies and new students for their patience and understanding. We deeply regret that the Buddy Week has not been of the quality we should have delivered, and we understand that it has been frustrating for many to live in uncertainty. We will now reflect on what went wrong and do our best to avoid a similar situation in the future.

We hope you have a great start to your studies. We will do our outmost to ensure that you have an unforgettable study period!

// Fadderullan Oslo and BISO Oslo