Fadderullan recruits ambassadors

Oppdatert: 30. mai 2020

English will follow.

Foto/Photo: Fadderullan / BISO Media

Som ambassadør vil du jobbe tett med styret og deres arbeidsoppgaver. Dette betyr at du vil få være med i planleggingen av Norges største student-drevne arrangement , og du vil få verdifull erfaring på CVen. I tillegg vil du bli godt kjent med folk på tvers av de mange enhetene til BISO og på tvers av linjer. Du vil få være med å forme hvordan Fadderullan 2020 skal se ut, og etter prosjektslutt vil du motta en attest for arbeidet ditt.


Ved å være ambassadør for Fadderullan vil du få:

  • Unik erfaring innen eventledelse

  • Personlig utvikling

  • Utvidet nettverk

  • Styrket CV

  • Magiske øyeblikk


Du vil også få muligheten til å velge mellom følgende seks team:


Eventteam

Dette teamet er selve kjernen i Fadderullan, det er her du får være med å bestemme hvordan Fadderullan 2020 skal se ut. Som ambassadør på eventteamet vil noen av dine hovedoppgaver være å planlegge arrangementene, samt være artistenes kontaktperson under oppholdet.Fadderteam

Som ambassadør i fadderteamet vil du ha en viktig rolle gjennom planleggingen og gjennomføringen av Skandinavias største fadderuke. Din jobb vil først og fremst være å sikre at alle nye studenter får en fantastisk fadderuke, noe som selvfølgelig starter med faddergruppen. Arbeidet vil bestå av koordinering av faddere, sammensetning av faddergrupper og rett og slett sikre at alle får en uforglemmelig start på studietiden på BI. Er du en person som liker å jobbe med mennesker, har god koordineringsevne og liker å ha kontroll? Da håper vi å se deg på intervju!Sikkerhetsteam

På sikkerhetsteamet vil du jobbe med sikkerheten rundt Fadderullan. Du vil jobbe tett med sikkerhetsselskaper og ansvarlig personell ved de forskjellige arrangementene. Hovedoppgaven til sikkerhetsteamet er å passe på at arrangementene blir gjennomført i henhold til de fastsatte retningslinjene som er satt av Norsk lov.


I tiden før fadderuken vil sikkerhetsteamet jobbe med sikkerhetspersonell om å utarbeide sikkerhetsplaner & risikoanalyser, være med å koordinere hvordan sikkerheten under Fadderullan blir utført, og arrangere sikkerhets- og førstehjelpskurs for fadderne. Under Fadderullan vil sikkerhetsteamet jobbe med å overvåke sikkerheten under arrangementene, og utføre nødvendige tiltak for at Fadderullan skal bli gjennomført på tryggest mulig måte. Denne rollen vil gi deg et unikt innblikk i hvordan man arrangerer et stort event, som du ikke vil finne i noe annet utvalg på BI.Kommunikasjonsteam

Kommunikasjonsteamet er Fadderullans ansikt utad, og har ansvaret for all utgående kommunikasjon og markedsføring. Dette kan være alt fra reklame for arrangementene til viktig informasjon. Som ambassadør på kommunikasjonsteamet vil du jobbe tett med kommunikasjonsansvarlig i styret, og du vil få ansvar for å holde våre sosiale kanaler oppdaterte med riktig informasjon. Vi samarbeider også tett med BISO Media, som produserer video og bilder for Fadderullan gjennom hele prosjektet, og du vil komme til å være i hyppig kontakt med dem gjennom året.


Som ambassadør vil du få tildelt ansvaret for en eller flere sosiale kanaler, da vi har ganske mange av dem som må oppdateres gjennom året. Kommunikasjon innebærer å formidle informasjon ut til folk på en oversiktlig og forståelig måte, gjennom publisere tekst, bilder og video. Du vil få muligheten til å jobbe i programmer som Photoshop og Adobe Illustrator. Er du serviceinnstilt, interessert i markedsføring og kommunikasjon, og liker å være kreativ? Da bør du søke kommunikasjonsteamet!Ambassadørteam

På ambassadørteamet vil hovedfokuset være å skape et godt sosiale miljø innad i gruppen og sørge for at alle har det bra i arbeidet med prosjektet. Videre vil du få ansvar for for å koordinere og fordele arbeidsoppgaver til medlemmene i Fadderullan før, under og etter uka - slik at vi på best mulig måte skaper magiske øyeblikk for de 4000 deltakende studentene.Samarbeidsteam

Som ambassadør på samarbeidsteamet vil du ha en stor rolle innenfor forhandlinger og samarbeidsavtaler mellom Fadderullan og andre bedrifter. Du vil jobbe tett med samarbeidsansvarlig i styret, men også mye selvstendig. Jobben din vil først og fremst gå i å skaffe både mindre og større samarbeidspartnere til Fadderullan, i tillegg til å opprettholde de avtalene vi allerede har. Du får også mulighet til å utfordre deg selv gjennom forhandlingsmøter med bedriftene, som kan være en god læring og til stor nytte i fremtiden. Er du god på å forhandle eller har du lyst å forbedre forhandlingsevnen? Da håper vi å se deg på intervju!

 

Høres dette interessant ut for deg? Send en mail til ambassador.fadderullan@sbio.no med et kort motivasjonsbrev.


Søknadsfrist mandag 27.januar kl. 23:59.


Les tre tidligere ambassadørers erfaringer her.

 

Norway's biggest Buddy Week recruits ambassadors!


As an ambassador you'll work closely with the Board and their tasks. This means that you will get the opportunity to be a part of the planning of Norway's biggest student driven project, and you will get valuable experience on your CV. You will also meet people from different units in BISO and across different study programmes. You will also get the opportunity to shape what Fadderullan 2020 is going to look like, and after the end you'll get a certificate for your work with us.


By being an ambassador you'll get:

  • Unique experience in event management

  • Personal development

  • Extended network

  • Strengthened CV

  • Magical moments


You will also be able to choose from these six teams:


Event team

This team is the core of Fadderullan, and this is the team where you'll get to take part in deciding how Fadderullan 2020 is going to be. As an ambassador on the event team some of your main tasks will be to contribute in planning of our events, as well as being the artists' contact person during their stay.Buddy Coordination team

As an ambassador on the Buddy Coordination team you'll have an important role in the planning and implementation of Scandinavia's biggest Buddy Week. Your job will first and foremost be to make sure all new students gets a fantastic Buddy Week, and the Buddy Group will play a big role in this. Your tasks will contain coordination of Buddies, organising the Buddy Groups and make sure everyone gets an unforgettable start on their student life on BI. Are you a person who loves working with people, got good coordination skills and likes to be in control? Then we hope to see you in an interview!Security team

On this team you'll work with the security around Fadderullan. You will work closely with security agencies and venue crew. The security team's main task is to make sure our events is being arranged according to the guidelines in the Norwegian law. Prior to the Buddy Week the security team will work alongside security personell with preparing security plans and risk analysis, coordinate how the security during Fadderullan is being done, as well as organising security- and first aid courses for all the Buddies. During Fadderullan the security team will monitor the security during the events, and perform necessary actions for Fadderullan to be implemented as safe as possible. This role will give you a unique insight in how to arrange a big event, which you'll not find in any other societies at BI.Communication team

The Communication team is Fadderullans public face, and is responsible for all outgoing communication and marketing. This can be advertising our events, important information and everything in between. As an ambassador on the Communication team you'll work closely with Communication Manager and you'll get responsibility of keeping our social platforms updated with the right information. We're also in close collaboration with BISO Media, who produces videos and photos for Fadderullan throughout the project, and you will be in frequent contact with them through the year.


As ambassador you will be assigned one or more social platforms to keep an eye on, as we have a few of them which needs to be updated through the year. Communication is about giving information to people by publish text, images and videos. You will get the opportunity to work with programs like Photoshop and Adobe Illustrator. Are you service minded, interested in marketing and communication, and love being creative? Then you should apply for the Communication team!HR Coordination team

On the HR Coordination team the main focus will be to make a great social environment inside the group and make sure everyone is having a great time during the project. You will also get responsibility to coordinate and distribute tasks to other members of Fadderullan before, during and after the Buddy Week - so that we in the best way possible can make magical moments for all of the 4000 participating students.Business Relations team

As an ambassador on the Business Relations team you will play a big role in negotiations about partnerships between Fadderullan and other companies. You will work closely with Business Relations Manager, but also independently. Your main tasks will be to make new partnership deals for Fadderullan, as well as to maintain the ones we already have. You will also get the opportunity to challenge yourself through meetings with potential partners, which will be a good skill to bring into future jobs. Are you good at negotiations or just want to practice your negotiation skills? Then we hope to see you on interview.


 

Does this sound interesting to you? Send an email to ambassador.fadderullan@sbio.no including a short motivation letter.


Deadline Monday 27 January 23:59.