Fadderullan Recruits Ambassadors

Norwegian will follow


THE NORDIC REGION’S BIGGEST BUDDY WEEK RECRUITS AMBASSADORS!


As an ambassador you'll work closely with the Board and their tasks. This means that you will get the opportunity to be a part of the planning of the Nordic region’s biggest student driven project, and you will get valuable experience on your CV. You will also get in touch with people from different units in BISO and across different study programmes. You will also get the opportunity to shape what Fadderullan 2021 is going to look like, even under todays circumstances. Afterward, you can also get a certificate for your work with us.


By being an ambassador you'll get:

  • Unique experience in event management

  • Personal development

  • Extended network

  • Strengthened CV

  • Magical moments

Does this sound interesting? Check out our Facebook event here:

You will also be able to choose from these six teams:


Team: Buddy

Ambassadors in the buddy team have an important role with coordination and organization of the magical buddy week, which of course starts with the buddy groups.The tasks will consist of coordination of buddies, composition of buddy groups, and to do everything in our power to give students the best possible start to their studies. This will give you the opportunity to gain experience with working in teams, building a social network, and especially a feeling of accomplishment when the buddy week is over. Are you a person who likes to work with people, have good coordination skills and likes to have control? Then we hope to see you in an interview!


Team: HR Coordination

On the HR Coordination team the main focus will be to create a great social environment within the group, make sure everyone is having a good time during the project and assist in planning social gatherings. You will also get responsibility to coordinate and keep track of the other Fadderullan ambassador’s tasks before, during and after the Buddy Week - so that we in the best way possible can make magical moments for all of the 4000 participating students. If this is something for you, then feel free to apply!


Team: Communication

The Communication team is Fadderullans public face, and is responsible for all outgoing communication and marketing. This can be advertising our events, important information and everything in between. As an ambassador on the Communication team, you'll work closely with Communication Manager and you'll get responsibility of keeping our social platforms updated with the right information. We're also in close collaboration with BISO Media, who produces videos and photos for Fadderullan throughout the project, and you will be in frequent contact with them throughout the year.

As ambassador you will be assigned one or more social platforms to keep an eye on, as we have a few of them which needs to be updated throughout the year. Communication is about giving information to people by publishing text, images and videos. You will get the opportunity to work with programs like Photoshop and Adobe Illustrator. Are you service minded, interested in marketing and communication, and love being creative? Then you should apply for the Communication team!


Team: Event

The event team is the very core of Fadderullan. As an ambassador on this team your main tasks will be to help with the practicalities of the events, as well as being the artists contact person during their stay. Some tasks will thus be to be available for the artists backstage, fix artist riders, help with rigging the stage, and maybe you’ll be lucky enough to be the artists private chauffeur?


Team: Business Relations

As an ambassador in the business relations team, you will be involved in getting in touch with partners, making sponsorship agreements and other types of agreements between Fadderullan and several companies. This is a position that will give you experience in negotiation and will be very exciting to do in the time before the buddy week.

During that time, we will work frequently to contact companies and try to reach agreements that will help finance the buddy week. Your job will be to provide both smaller and larger partners for Fadderullan. This is a great opportunity to challenge yourself through negotiation meetings with companies, which can be of great benefit in the future. Does this sound like something for you? Then I hope you apply for the position!


Team: Security

As an ambassador for the security team, you will work with the security around Fadderullan. You will work with the security companies, emergency services and other relevant services at the various events. The security team's task is to ensure that the events are carried out in a safe and secure manner, in addition to making sure the guidelines from the government is being followed.

Before the buddy week, the team will work closely with the security company to prepare security plans and analyses. The team will conduct safety and first aid courses for the buddies. During Fadderullan the team will monitor the security of the events, adapt plans and carry out necessary changes and measures so the week is carried out in the safest and best way possible. You will get a unique insight into both Fadderullan and major events, and you will gain knowledge and experience you will not find in any other selection at BI.


Do you have any questions, feel free to contact us on staff.fr.oslo@biso.no

If you want to be reminded when the deadline is getting closer? Please register here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuOFCDiGXjXnGGGI9Ynso_UUCOYbrTPsnUJ4P4ucQmbqOOKQ/viewform?usp=sf_link

Do you want to apply as an ambassador? Please register here: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6m3Y9jnLO0Bp7gWWVQY-etxTOCBalHhnt6AUOur9gQar3sw/viewform?usp=sf_link

DEADLINE 31st January 23:59//

NORDENS STØRSTE FADDERUKE SØKER AMBASSADØRER!


Som ambassadør vil du jobbe tett med styret og deres arbeidsoppgaver. Dette betyr at du vil få være med i planleggingen av Nordens største student-drevne arrangement, og du vil få verdifull erfaring på CVen. I tillegg vil du bli godt kjent med folk på tvers av de mange enhetene til BISO og på tvers av linjer. Du vil få være med å forme hvordan Fadderullan 2021 skal se ut, selv under dagens omstendigheter. Etter prosjektslutt kan du også motta en attest for arbeidet ditt.


Som ambassadør i Fadderullan får du:

  • Unik erfaring innen eventledelse

  • Personlig utvikling

  • Utvidet nettverk

  • Styrket CV

  • Magiske øyeblikk

Høres dette interessant ut? Sjekk ut arrangementet vårt på Facebook her:


Du vil også få muligheten til å velge mellom følgende seks team:


Team: Fadder

Ambassadører i fadderteamet har en viktig rolle i koordineringen og organiseringen av den magiske fadderuken, noe som selvfølgelig starter med faddergruppene. Arbeidet vil bestå av koordinering av faddere, sammensetning av faddergrupper, og å gjøre det vi kan for at alle studentene får den beste opplevelsen i møte med studiene. Dette vil gi deg mulighet til å få erfaring med å jobbe i team, bygge nettverk, og ikke minst mestring når fadderuken er overstått. Er du en person som liker å jobbe med mennesker, har god koordineringsevne og liker å ha kontroll? Da håper vi å se deg på intervju!


Team: Ambassadør

På ambassadørteamet vil hovedfokuset være å skape et godt sosiale miljø innad i gruppen, sørge for at alle har det bra i arbeidet med prosjektet og bistå med planlegging av sosiale sammenkomster. Videre vil du få ansvar for å koordinere og holde oversikt over arbeidsoppgavene til de andre ambassadørene i Fadderullan før, under og etter uka - slik at vi på best mulig måte skaper magiske øyeblikk for de 4000 deltakende studentene. Hvis dette er noe som passer for deg, er det bare å søke!


Team: Kommunikasjon

Kommunikasjonsteamet er Fadderullans ansikt utad, og har ansvaret for all utgående kommunikasjon og markedsføring. Dette kan være alt fra reklame for arrangementene til viktig informasjon. Som ambassadør på kommunikasjonsteamet vil du jobbe tett med kommunikasjonsansvarlig i styret, og du vil få ansvar for å holde våre sosiale kanaler oppdaterte med riktig informasjon. Vi samarbeider også tett med BISO Media, som produserer video og bilder for Fadderullan gjennom hele prosjektet, og du vil komme til å være i hyppig kontakt med dem gjennom året.

Som ambassadør vil du få tildelt ansvaret for en eller flere sosiale kanaler, da vi har ganske mange av dem som må oppdateres gjennom året. Kommunikasjon innebærer å formidle informasjon ut til folk på en oversiktlig og forståelig måte, gjennom å publisere tekst, bilder og video. Du vil få muligheten til å jobbe i programmer som Photoshop og Adobe Illustrator. Er du serviceinnstilt, interessert i markedsføring og kommunikasjon, og liker å være kreativ? Da bør du søke kommunikasjonsteamet!


Team: Event

Eventteamet er selve kjernen i Fadderullan. Som ambassadør på dette teamet vil hovedoppgavene dine være å hjelpe med det praktiske rundt arrangementene, samt være artistenes kontaktperson under oppholdet. Noen arbeidsoppgaver vil altså bestå av å være tilgjengelig for artistene backstage, ordne ridere, hjelpe med nedrigg/opprigg, og kanskje du er heldig å blir privatsjåfør for artistene som skal opptre?


Team: Samarbeid

Som ambassadør i samarbeidsteamet vil du være med på å komme i kontakt med samarbeidspartnere, lage sponsoravtaler og andre type avtaler mellom Fadderullan og flere bedrifter. Dette er en stilling som vil gi deg erfaring innenfor forhandling og vil være veldig spennende å holde på med i tiden før fadderuken.


I den tiden, kommer vi til å jobbe hyppig med å kontakte bedrifter og prøve å få til avtaler som vil være til hjelp for finansieringen av fadderuken. Her vil vi diskutere mye sammen i teamet, men du vil også jobbe mye selvstendig. Din jobb vil være å skaffe både mindre og større samarbeidspartnere til Fadderullan. Dette er en gylden mulighet til å utfordre deg selv gjennom forhandlingsmøter med bedriftene, noe som kan komme til god nytte i fremtiden. Høres dette ut som noe for deg? Da håper jeg du søker på stillingen!


Team: Sikkerhet

Som ambassadør på sikkerhetsteamet vil du arbeide med sikkerheten rundt Fadderullan. Du vil jobbe med sikkerhetsselskaper, nødetater og andre aktuelle aktører på de ulike arrangementene. Oppgaven til sikkerhetsteamet er å sørge for at arrangementene blir gjennomført på en tygg og sikker måte, i tillegg til at retningslinjene i lovverket blir fulgt.

I forkant av fadderuken vil teamet jobbe tett med sikkerhetsselskapet og andre aktører for å utarbeide grundige sikkerhetsplaner og analyser. Teamet vil også gjennomføre sikkerhet- og førstehjelpskurs for fadderne. Under selve fadderuken vil sikkerhetsteamet overvåke sikkerheten på arrangementene, tilpasse planer og utføre nødvendige endringer og tiltak sånn at Fadderullan blir gjennomført på den beste og tryggeste måten. Du vil få ett unikt innblikk i gjennomføringen av både Fadderullan og store eventer, og du vil få kunnskap og erfaring du ikke vil finne i noe annet utvalg på BI.


Har du noen spørsmål, bare ta kontakt på staff.fr.oslo@biso.no

Vil du bli påminnet når søknadsfristen nærmer seg? Registrer deg her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuOFCDiGXjXnGGGI9Ynso_UUCOYbrTPsnUJ4P4ucQmbqOOKQ/viewform?usp=sf_link

Vil du søke som ambassadør? Registrer deg her: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6m3Y9jnLO0Bp7gWWVQY-etxTOCBalHhnt6AUOur9gQar3sw/viewform?usp=sf_link


Søknadsfrist 31 januar 23:59