Fadderullan recruits Buddies!

Oppdatert: 30. mai 2020

English will follow.

Foto/Photo: Fadderullan / BISO Media

Nå rekrutterer vi faddere! I den forbindelse kommer vi her med litt viktig informasjon om rekrutteringsprosessen og fadderrollen. Det er viktig at du som skal søke om å være fadder leser dette nøye.


Fadderne er de nye studentenes første møte med Fadderullan og BI, og det er derfor viktig at de får den velkomsten de fortjener. Å være fadder for Fadderullan skal være en opplevelse for livet, men det bærer også med seg et stort ansvar.


I år gjør vi en endring i fadderinndelingen. Dette er fordi vi tidligere år har sett at det har utviklet seg en dårlig festkultur blant fadderne, hvor flere søker sammen med sine nærmeste venner kun fordi de ønsker å feste med hverandre. Dermed har flere fadderbarn dessverre blitt utestengt fra faddergruppen. Dette er ikke det Fadderullan handler om, og dette er noe vi har nulltoleranse for. Derfor har vi gjort følgende endringer i år:


  • Man kan maks søke 3 personer sammen, hvor man blir satt sammen med 3 andre til en gruppe på totalt 6 faddere. Man kan fortsatt også søke alene eller sammen med en annen.

  • Det vil være to fadderledere per gruppe, som deler på ansvaret.

  • De ferdige faddergruppene vil ha en lik fordeling mellom kjønn (så langt det lar seg gjøre), slik at man unngår rene gutte- og jentegrupper. Dette ordner vi, dere søker som normalt.


Les mer om rekrutteringsprosessen og fadderrollen her.


Har du spørsmål angående fadderrekrutteringen, send mail til buddy.fr.oslo@biso.no.


Søknadsskjema er stengt

 

We are now recruiting buddies! In that occasion we have some important information about changes in the recruitment process. It's important that you read this carefully.


Our buddies are the new students first meeting with Fadderullan and BI, and therefore it's important that they get the welcome they deserve. To be a buddy for Fadderullan is the experience of a lifetime, but it also comes with a big responsibility.


This year we've done some changes to the buddy grouping. This is because we previous years have seen cases where some apply to become a buddy with their closest friends only to have a party with their friends, and unfortunately because of that the new students have often been shut out of the group. This is not what Fadderullan is about, and we do not accept such behaviour. Therefore the following changes have been taken into action:


  • Maximum 3 people can apply to be buddies together, where two groups of 3 buddies will be put together into groups of 6. You can also still apply alone or as a group of two.

  • There will be two group leaders in each group who share the responsibility.

  • The final buddy groups will have an equal division of genders (as far as it's possible), so that we'll avoid pure male- and female groups. This is something we will fix, you can just apply as usual.


Read more about the recruitment process and the buddy role here.


If you have any questions regarding the buddy recruitment, send an email to buddy.fr.oslo@biso.no.


Application form is closed