Missing information? (For Buddies)

Oppdatert: 28. jul. 2020

English will follow.


NB! Dette gjelder kun for faddere. Er du ny student til høsten vil du få mer informasjon nærmere fadderuken.

Faddergruppene er nå klare, og det ble for noen uker siden sendt ut e-post til alle faddere og fadderledere med informasjon om faddergruppene. Vi har fått henvendelser vedrørende manglende informasjon om faddergrupper, og det kan være ulike grunner til at du ikke har mottatt mail fra oss;


Feil e-postadresse i søknaden: det kan gå litt fort i svingene når man sender inn en søknad, og derfor kan det være lett å skrive e-postadressen sin feil. Da vil du ikke motta mails fra oss. Det er viktig at du passer på at kontaktinformasjonen din er riktig, slik at du ikke går glipp av viktig informasjon.


Søknaden din ble ikke godkjent i screening: i noen svært få tilfeller blir ikke søknader godkjent etter screening foretatt av BI. Gjennom screening henter vi informasjon om studieprogresjon, rulleblad og eventuelt informasjon om utestengelse fra BISO og/eller BI sine arrangementer. Dersom du ikke har en godkjent studieprogresjon, eller har gjort noe tidligere som har ført til utestengelse fra BISO, får du ikke være med på Fadderullan.


Vi har ikke mottatt søknad fra deg: en grunn til at du ikke har fått informasjon fra oss kan også være at vi ikke har mottatt noen søknad fra deg. Vi har opplevd at søknader ikke har gått gjennom på første forsøk, så det er en mulighet at dette kan ha skjedd. Dersom dette er tilfelle, vil vi ikke kunne tildele deg en faddergruppe, da alle gruppene er ferdige behandlet.


Dersom du ikke har blitt tildelt faddergruppe eller mottatt informasjon fra oss, kan du ta kontakt med oss på buddy.fr.oslo@biso.no så hjelper vi deg. Frist for å sende e-post til oss er fredag 24. juli. E-poster vi mottar etter dette vil ikke bli behandlet.

 
NB! This only applies to the Buddies. If you are a new student you will receive more information closer to the buddy week.

The buddy groups are now ready, and a few weeks ago we sent out emails with information about the buddy groups to all buddies and buddy leaders. We have received messages concerning missing information about the buddy groups, and there can be different reasons to why you haven't received the email from us;


Invalid email address in your application: things can go a little fast when sending in an application, and it's easy to type in your email address wrong. It is important that you make sure your contact information is correct, so you don't miss out on important information.


Your application has been rejected in screening: in a very few cases applications get rejected after screening, which BI is responsible for. Through screening we get information about your study progression, criminal record and information about any suspensions from BISO and/or BI events. If you don't have a positive study progression, or if you have done anything to get suspended from BISO, you can't participate Fadderullan.


We haven't received your application: another reason you haven't received any emails from us can be that we haven't received your application. We have experienced that some applications haven't been sent on the first try, so there is a possibility that this has happened. If this is the case, we are not able to assign you a buddy group since all groups are already finished.


If you haven't been assigned a buddy group yet, or if you haven't received further information, contact us at buddy.fr.oslo@biso.no and we'll help you. Deadline for submission is Friday 24 July. Emails received after this will not be processed.