Some bad news and some good news

English will follow.


Her kommer en viktig melding fra Fadderullan Oslo.


Lørdag 25. april presenterte regjeringen v/Kulturministeren en ny vurdering av koronasituasjonen, og det kom frem at arrangementer med over 500 deltakere er forbudt frem til 1. september. Under dagens pressekonferanse kom det i tillegg frem følgende ny informasjon; fra og med 7. mai kan man arrangere offentlige arrangementer med inntil 50 personer og minst 1 meters avstand, og fra 15. juni kan man arrangere offentlige arrangementer med inntil 200 personer og 1 meters avstand (så fremst situasjonen holdes under kontroll). Dette betyr dessverre at vi ikke kan arrangere Fadderullan 2020 som først planlagt. Vi vet at Fadderullan er en viktig arena for nye studenter ved Handelshøyskolen BI, en arena som gjør det enklere å knytte nye bekjentskaper og få nye venner. Derfor ønsker vi likevel å bidra til at nye BI-studenter får en ordentlig velkomst selv om situasjonen er som den er, og vi jobber nå videre med å se på alternative løsninger. Det vil bli en annerledes fadderuke en de fleste kanskje har sett for seg, men vi skal gjøre vårt beste for at det likevel blir noen uforglemmelige øyeblikk. Følg med for mer!


Spørsmål og svar:

  • Hva skjer med fadderrekrutteringen? Fadderne er helt essensiell for at vi skal kunne arrangere Fadderullan, og fadderrekrutteringen vil derfor fortsette som normalt frem til fristen 7. mai. Alle som har søkt om å være fadder er registrert hos oss, og vi vil komme med mer informasjon fortløpende.

  • Hva skjer videre nå? Vi jobber nå med å se på alternative løsninger. Vi kan per nå ikke komme med noe konkret informasjon om dette, men vi vil holde dere oppdatert.


 

Here comes an important message from Fadderullan Oslo.


Saturday 25 April the authorities presented a new review of the Coronavirus situation, and decided that all events with more that 500 attendees are prohibited until 1 September. During today’s press conference the authorities added the following information; from 7 May it’s allowed to arrange events with up to 50 attendees and a minimum of 1 meter distance, and from 15 June it’s allowed to arrange events with up to 200 attendees with a minimum of 1 meter distance (as long as the situation stays under control). This unfortunately means that we can’t arrange Fadderullan 2020 as first planned. We know that Fadderullan is an important arena for new students at BI Norwegian Business School, an arena which makes bonding and making new friends easier. That’s why we want to make sure the new BI students get a proper welcoming, and we are now working on alternative solutions. There is no doubt that this year’s Buddy week will be different from what you imagined, but we will do our very best to make magical moments despite the situation. Stay tuned!


Q&A’s:

  • What happens with the Buddy recruitment? The Buddies are super essential for us to arrange Fadderullan, so the Buddy recruitment will continue as normal until the deadline 7 May. Everyone who has applied are registered, and we will come back with more information shortly.

  • What’s next? We are now working on alternative solutions. At this moment we can’t come with any specific information about this, but we’ll keep you posted.