This is what Fadderullan 2020 will look like!

English will follow.

Fra Fadderullan 2019 (Foto: BISO Media)

Norge har gradvis begynt å åpne opp igjen etter tre måneder med strenge restriksjoner, noe som gjør at vi i Fadderullan endelig kan begynne å ferdigstille programmet for årets fadderuke! Nå ønsker vi å dele litt av hva dere kan forvente i august.


Fadderullan 2020 går av stabelen 10. august og varer til og med 15. august. Som følge av koronasituasjonen vil årets fadderuke bli noe annerledes enn tidligere år, men vi har jobbet på spreng med å sette opp et godt alternativ som er i tråd med smittevernrådene fra myndighetene.


Mindre faddergrupper

Tildeling av faddergrupper vil skje helgen før fadderuken, altså i perioden 7.-9. august. Dere vil da få vite hvem dere er på gruppe sammen med, og vil få møtes første gang mandag 10. august.


Av hensyn til smittevern kan maks 20 personer samles til private tilstelninger, som for eksempel vors eller andre private fester. Derfor vil hver faddergruppe bestå av rundt 15 nye studenter og rundt 5 faddere. Alle gruppene vil være klassebasert, slik at du mer eller mindre er garantert å komme på gruppe med andre fra din egen klasse/linje.


Gratis å delta

Vi holder fortsatt på med å ferdigstille et spennende program som passer for alle, men vi kan allerede nå si at det vil være gratis å delta på de aller fleste arrangementer! På grunn av situasjonen vil dette være mest gunstig for alle, og vi håper at dette bidrar til at alle får vært med. Det vil fortsatt være noen få arrangementer man må betale for å delta på, men det vil komme frem når programmet slippes i starten av august.


Fysiske samlinger og digitale løsninger

Vi har lagt til rette for både fysiske samlinger og digitale alternativer der det ikke er mulig å få til fysisk oppmøte. I tillegg vil faddergruppene få mer frihet til å planlegge egne samlinger hvor dere kan bli ordentlig kjent med hverandre, noe vi oppfordrer alle gruppene til å gjøre. Nøyaktig hva som skjer vil dere få se når programmet slippes, men det vil bli en spennende og interaktiv opplevelse. Vi gleder oss til å vise dere programmet!


Hvorfor delta på Fadderullan 2020?

Fadderullan er en viktig arena for å skape nye bekjentskaper og bli kjent med skolen før studiestart, og vi mener at det i år er enda viktigere å bli møtt. Vi har lenge måttet sitte inne i leilighetene og hyblene våre uten å kunne ha fysisk kontakt med andre rundt oss. Fadderullan er en perfekt mulighet til å møte folk igjen, og vi vil selvsagt legge til rette for at smittevernreglene overholdes slik at ingen skal trenge å føle på unødvendig frykt for smitte.


Vi sees i august! 🤩

 
From Fadderullan 2019 (Photo: BISO Media)

Norway has gradually started to reopen after three months with restrictions, which means that we at Fadderullan finally can prepare to finish the programme for this year's buddy week! Now we want to share some details about what you can expect in August.


Fadderullan 2020 kicks off 10 August, and lasts until 15 August. As a result of the corona situation this year's buddy week will be different from previous years, but we have been working hard to make a good alternative in line with the infection control measures set by the authorities.


Smaller buddy groups

Assignment of buddy groups will take place the weekend before the buddy week, between Friday 7 and Sunday 9 August. You will then get to know who you will be in group with, and you will meet for the first time Monday 10 August.


Due to infection control a maximum of 20 people can be together at private events, such as preparties or other private parties. Therefore the buddy groups will consist of around 15 new students and around 5 buddies. Every group will be class-based, which means you are more or less guaranteed to be in a group with your new classmates.


Free to participate

We are still working on finishing a programme that fits everyone, but we can already announce that most events will be free of charge! Due to the situation we're in this will be most favourable, and we hope this helps everyone to participate. There will still be a few events you have to pay for to attend, but more information about this will be available as soon as the programme is released in the beginning of August.


Physical gatherings and digital solutions

We have facilitated for both physical gatherings and digital alternatives where physical participation isn't possible. In addition the buddy groups will have more freedom to plan and host their own social gatherings, where everbody can get to know each other better, and we encourage all groups to do this. Exactly what will happen during the week will be announced when the programme is released. We are so excited to share the programme with you!


Why attend Fadderullan 2020?

Fadderullan is an important arena when it comes to creating new friends and getting to know the campus before school starts, and it's in our opinion even more important to be met this year. For a long period of time we have been isolated in our apartments without being able to be in physical contact with others. Fadderullan is the perfect opportunity to meet people again, and we will of course facilitate so that the infection control measures are complied to, and no one will feel unnecessary fear of infection.

See you in August! 🤩