Beredskap

Gå til: Varsling - Regler og tiltak angående koronavirus - Mediekontakt - Kontaktinformasjon til linjene - Andre kontaktpersoner

Beredskapsplanen er utarbeidet med tanke på uønskede hendelser og kriser som kan berøre arrangementene til Fadderullan og BISO. Alle som arrangerer eller er medarrangører til Fadderullan skal kjenne til beredskapsplanen og de handlinger som skal iverksettes dersom en uønsket hendelse inntreffer. Planen skal gjøre Fadderullan i stand til å håndtere situasjoner som krever ekstraordinære tiltak, for å unngå eller begrense skadevirkninger for mennesker, miljø, materielle verdier samt Handelshøyskolen BIs omdømme.

Utgangspunkt:

 • Arrangementskomiteen skal sørge for klare ansvarsforhold mellom seg.

 • Under arrangementet skal oppnevnte ansvarlige være edru/upåvirket.

 • Samtlige ansvarlige skal ha satt seg inn i beredskapsplanen.

 • Opptre som gode ambassadører for BI og BISO.

Varsling

Det er utarbeidet en varslingsliste som inneholder interne og eksterne kontakter i en

beredskapssituasjon, (se avsnitt varslingsliste). Dersom det er en hendelse som krever øyeblikkelig redning, skal det umiddelbart varsles til gjeldende nødetat:

Brann: 110

Politi: 02800 / 112 (ved nødstilfelle)

Ambulanse: 113

Legevakt: 116117

 1. Ring nødtelefon øyeblikkelig

 2. Sørg for førstehjelp

 3. Sørg for rømning ved brann

 4. Få noen til å møte ambulanse

 • Ring gjeldende nødnummer og oppgi skadens omfang

 • Avtal møtested med ambulanse og få en arrangør til å møte dem

 • Gi medisinsk førstehjelp/sørg for rømning ved brann

Varsling av alvorlige hendelser

1. Situasjon oppdages:

En hver person på vakt/jobb som oppdager at en alvorlig hendelse er i ferd med å

inntreffe skal umiddelbart varsle vektere på området eller utenfor området aktuell

nødetat nevnt ovenfor.

 

Eksempler på slike hendelser er:

Slagsmål, brann, observasjon av folk med våpen, sterk mistanke om forfølgelse/

voldtekt. Dette vil i all hovedsak kun være relevant under Barkveld som arrangeres fra den 11., 12. og 13. august fra kl. 19:00 alle nevnte dager. 

 

2. Varsle nærmeste vekter/ordensvakt, telefon nummer til vaktleder står i varslingslisten nedenfor eller politi 112.

(Husk egen sikkerhet. Du skal på ingen måte selv blande deg inn i situasjonen, annet

enn å varsle etater eller vektere som skal gå inn i situasjon.)

Varsling av sanitet

1. Situasjon oppdages:

Enhver person på vakt/jobb som kommer over en person som trenger førstehjelp eller som er ute av stand til å gjøre rede for seg SKAL varsle sanitet, vektere, legevakt eller 113. Bli deretter ved personen og eventuelt ved behov iverksett førstehjelp frem til kvalifisert personell overtar.
 

2. Varsling:

- På området, bli ved personen og få noen til å hente vektere eller norsk

folkehjelp/sanitet.

- Utenfor området, bli ved personen og ring legevakt eller 113. (Er du i tvil mellom

legevakt og 113, ring 113)

Regler og tiltak angående koronavirus (Covid-19)

Fadderullan følger Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger ved gjennomføring av kulturarrangementer samt andre tilsvarende arrangementer. Dette innebærer å følge alle FHIs retningslinjer og krav for gjennomføring av slike arrangementer.

Arrangementer med inntil 200 personer:
Fra og med 15. juni 2020 er det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 200 personer. Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, eventuelle foresatte/søsken/ledsagere og andre som er tilstede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av et arrangement regnes ikke som en del av deltakerantallet ved arrangementet.

Fadderullan anerkjenner FHIs krav som ansvarlig arrangør. 

Fadderullan er dermed ansvarlig for:

 

 • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.

 • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet

 • å følge relevante standarder om smittevern

 • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

I følge FHI må arrangøren selv legge planer for sikker gjennomføring;

“For alle arrangementer må det legges en plan for gjennomføring for å sikre god smittevern håndtering. Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet. Derfor er det viktig å sette seg inn i gjeldende råd for smittevern.”

 

Fadderullan har fulgt FHIs mal for risikovurdering av arrangementer og sjekkliste for gjennomføring.

 

 

Mediekontakt

Dette gjelder dersom vi som ambassadører blir kontaktet av media.

Alle forespørsler skal henvises til prosjektleder i Fadderullan eller kommunikasjonsansvarlig i Fadderullan, som besvarer forespørselen eller henviser videre til riktig person.

 • Krisetelefon for media: +47 40 00 46 21

 • Ole Petter Syrrist-Leite, kommunikasjonssjef BI: +47 464 10 610

 • Astrea Kustås, prosjektleder Fadderullan: +47 413 83 432

 • Kenneth Danielsen, kommunikasjonsansvarlig Fadderullan: +47 405 55 851

Dersom politiet er koblet inn skal de svare på spørsmål om hendelsesforløp, omkomne, årsaken til en ulykke e.l.  Ingen studenter, ansvarlige eller fra Ledelsen i BISO, skal spekulere i årsaker, skyld, antall skadde, hendelsesforløp e.l. Er det omkomne eller personskade er det viktigste budskapet å få fram omtanken for de skadde/pårørende. Alt annet er uinteressant i krisens første faser. Skjerm de forulykkede fra journalister. Opprett et sted hvor de som er rammet kan være i fred. Stedet skal ha vakthold. Kommunikasjonsavdelingen har ansvaret for kontakten med media og kanaliserer henvendelser videre ved større ulykker. Kommunikasjonssjef Ole Petter Syrrist-Leite: +47 464 10 610

Kontaktinformasjon til linjene

Retail Management

Vegard Mulelid Hellevik: +47 402 85 783

International Management

Heidi Gamst: +47 957 82 890

Digital kommunikasjon og markedsføring

Tobias Østerdal: +47 948 12 280

Entreprenørskap

Mathias Pyle Iversen: +47 414 93 098

Creative Industries Management

Karen-Johanne Arnesen: +47 416 28 578

Bachelor of Business Administration (BBA)

Shahana Rzayeva: +47 967 47 571

Eiendomsmegling, jus og økonomi

Tor Inge Polden: +47 950 69 980

Forretningsjus og økonomi

Maja Romstad: +47 960 15 207

Markedsføringsledelse

Daher Mohammad: +47 412 01 256

Økonomi og administrasjon

Joakim Dahl With: +47 988 18 553

Finans

Elena Skreosen: +47 412 68 446

Organisasjonspsykologi, HR og ledelse

Carl William Benno: +47 469 08 636

Andre kontaktpersoner

 • Varsle internt v/BI Førstehjelpsteam Nydalen: +47 464 10 800 (åpent 07:30-16:00)

 • Resepsjonen v/BI Oslo:

  • ​+47 464 10 381

  • +47 464 10 382

  • +47 464 10 383

 • Vakttelefon Politi, uteliv Oslo: +47 474 63 654

 • Norsk vekterselskap på Boligstiftelsen Nydalen (BSN): 222 07 000

 • Ambulansetjenesten (bestilling av ambulanse): 229 32 220