top of page

Interviews with former ambassadors

Norwegian will followRobin Mork Kleppe

Study: Bachelor of Finance

Team/year: Business Relations, 2020


Being an ambassador for Fadderullan was one of the more exciting things I have been involved in. The competence and experience gained through planning and carrying out an event of this size is something you definitely take with you further.

The social events regarding Fadderullan created friends and connections that you take with you for life. Things like cabin trips, dinners, and other gatherings are definitely something that made the whole experience memorable.

As part of the business relations team, it was essential to appear formal and professional towards the companies we were in contact with. This is something that in reality all industries will prove to be an important trait to take with you. You also get an invaluable experience in working in a team, which has already played an important role for me both in my career and in other positions.

I would strongly recommend more people to apply as ambassadors for Fadderullan. The qualities and experiences you acquire will with great certainty be good to have with you in your career and other positions, but also the friendships you get through something like this will last a lifetime.


Linda Ngo

Study: Bachelor of Business Administration

Team/year: Ambassador, 2020


As part of the ambassador team, I put the main focus on creating a good social environment and making sure to take care of everyone. I got to help plan social activities so we had fun along the way, which led to us creating a stronger bond together. Socially, I made many friends with whom I have good memories to look back at and created several friendships that will last a lifetime.It was very fun to contribute to everyone having a good time together. I was involved in planning exciting activities so that everyone had a great time. Well-being, motivation, and positivity are important in regards to creating an unforgettable memory for the new students in the best possible way. Otherwise, I contributed with varied tasks that had to be done before and during the project. One of my best memories from Fadderullan is the collaboration; everyone worked hard towards the goal as a strong team, which in turn resulted in Norway's first soaring concert.

You get to experience an incredible amount of different people and tasks as an ambassador for Fadderullan. You could use the experience you develop through tasks and social events to your advantage in your further career. I was part of the ambassador team, and have gained experience in creating a good social environment. Contributing to a better environment is incredibly important in all jobs, and I will take this experience with me further.

I would strongly recommend other students to apply as an ambassador for Fadderullan, which is one of the funniest and most educational positions I have been involved in. I will bring my developed ability to cope with challenging situations forward in my career. Being an ambassador in such a position can hardly be described, but it must be experienced.


Balpreet Singh

Study: Bachelor of Retail Management

Team/year: Security, 2020


As an ambassador for Fadderullan 2020, I had the honour of being part of the security team with two talented colleagues. To name a few of the tasks, I and another ambassador got to "kick-start" Fadderullan by presenting the program. In addition, I was involved in preparing a contingency plan with a focus on safety and infection control measures during the days. It is also noteworthy that we were given responsibility for support and all external inquiries regarding security.


During the period as an ambassador, activities and social gatherings were arranged that made it fun to be part of the position. Everything from cabin trips to own team gatherings was carried out to get to know the rest of the bunch better. Everyone who took part showed great commitment and openness to get to know each other. The most admirable thing I experienced was all the activities and gatherings we had despite the circumstances. The board was good at handling this.

The circumstances during Fadderullan gave us a "challenge" to acquire new knowledge, but at the same time to be able to practice it. Arrangements were made for professional guidance in first aid, handling of the press/media, and mapping of the contingency plan. It must be added that this was done during the corona pandemic, which made us more aware of infection control and event regulations.

Personally, I would definitely recommend students to become an ambassador for Fadderullan. The project has been a bridge builder that has given me valuable experience that I can take on and has been an arena for building networks. In other words, you get the opportunity to arrange one of the Nordic region's largest student events and make friends for life. Two birds with one stone!// Norsk //Robin Mork Kleppe

Studieretning: Finans

Team/år: Samarbeid, 2020

Å være ambassadør for Fadderullan var noe av det mer spennende jeg har vært med på. Kompetansen og erfaringene man opparbeider seg gjennom å planlegge og gjennomføre et arrangement på denne størrelsen, er noe man absolutt tar med seg videre.


Det sosiale opplegget rundt Fadderullan skapte venner og forbindelser man tar med seg livet ut. Ting som hytteturer, middager og andre sammenkomster er absolutt noe som gjorde hele opplevelsen til noe minneverdig.


Som en del av samarbeidsteamet var det essensielt å fremstå formelt og profesjonelt ovenfor bedriftene vi var i kontakt med. Dette er noe som i så å si alle bransjer vil vise seg å være en viktig egenskap å ta med seg. Man får også en uvurderlig erfaring innen det å jobbe i et team, noe som allerede har spilt en viktig rolle for meg både i arbeidslivet og i andre verv.


Jeg vil på det sterkeste anbefale flere å søke som ambassadører i Fadderullan. Egenskapene og erfaringene man tilegner seg her vil med stor sikkerhet være gode å ha med seg i arbeidslivet og andre verv, men også de sosiale relasjonene man får gjennom noe som dette er noe man tar med seg livet ut.


Linda Ngo

Studieretning: Økonomi og Administrasjon

Team/år: Ambassadør teamet, 2020


Som en del av ambassadørteamet satt jeg et hovedfokus mot å skape et godt sosialt miljø og sørge for å ta vare på alle slik at vi jobbet godt mot prosjektet. Jeg fikk være med på å planlegge sosiale aktiviteter slik at vi hadde det gøy underveis, som førte til at vi skapte et sterkere bånd sammen. Sosialt fikk jeg mange venner som jeg i dag har gode minner med, og skapte flere vennskapsbånd som vil vare livet ut.Det var veldig gøy å bidra til at alle i teamet hadde det bra, slik at vi knyttet tettere bånd. Jeg har vært med på å planlegge morsomme aktiviteter slik at alle storkoste seg. Trivsel, motivasjon og positivitet er åpenbart viktig for at vi best mulig kan skape et uforglemmelig minne for de nye studentene. Ellers bidro jeg med varierte oppgaver som måtte gjøres før og under prosjektet. Et av mine beste minner fra Fadderullan er samarbeidet; alle jobbet hardt mot målet som et sterkt team, som igjen resulterte til Norges første svevekonsert.


Man får utrolig mye ut av tiden som ambassadør for Fadderullan. Det er både det faglige og sosiale man kan benytte til fordel i sin videre karriere. Jeg var med på ambassadørteamet, og har tilegnet meg erfaringer innenfor å skape et godt sosialt miljø. Det å bidra til et bedre miljø er utrolig viktig i alle jobber, og en slik erfaring fra Fadderullan skal jeg ta med meg videre.


Jeg vil sterkt anbefale andre studenter å søke som ambassadør for Fadderullan, og med hånden på hjertet er Fadderullan et av de morsomste og mest lærerike vervene jeg har vært med på. Evnen til et godt samarbeid er det jeg kommer til å ta med videre i karrieren, samt min utviklede evne til å takle utfordrende situasjoner. Det å være ambassadør i et slikt verv kan nesten ikke beskrives, men må oppleves.

Balpreet Singh

Studieretning: Retail Management

Team/år: Sikkerhetsteamet, 2020

Som ambassadør for Fadderullan 2020 fikk jeg æren av å være en del av sikkerhetsteamet med to dyktige kollegaer. For å nevne noen av arbeidsoppgavene, fikk jeg og en annen ambassadør «kick-starte» Fadderullan som konferansierer og presentert programmet. I tillegg var jeg med på å utarbeide en beredskapsplan med fokus på sikkerhet og smittevernstiltak under dagene. Det er også bemerkelsesverdig å nevne at vi fikk ansvaret for support og alle eksterne henvendelser angående sikkerhet.

Under perioden som ambassadør ble det tilrettelagt med aktiviteter og sosiale sammenkomster som gjorde det gøy å være en del av vervet. Alt fra hytteturer til egne teamsamlinger ble gjennomført for å bli bedre kjent med resten av gjengen. Alle som var med, viste stort engasjement og åpenhet for å bli kjent. Det mest beundringsverdige jeg opplevde var alle aktiviteter og samlinger vi fikk til tross omstendighetene. Dette var styret flink til å håndtere.


Omstendighetene under Fadderullan ga oss en «challenge» til å tilegne seg ny kunnskap, men samtidig kunne praktisere den. Det ble tilrettelagt for profesjonell veiledning i førstehjelp, håndtering av presse/media og kartlegging av beredskapsplan. Det må tilføyes at dette ble gjort i corona-perioden, noe som gjorde oss mer oppmerksomme på smittevern og event- reglement.

Personlig, vil jeg absolutt anbefale studenter til å bli ambassadør i Fadderullan. Prosjektet har vært en brobygger som har gitt meg verdifull erfaring som jeg kan ta med videre og har vært en arena for å bygge nettverk. Du får med andre ord muligheten til å arrangere et av Nordens største studentarrangement og få venner for livet. To fluer i en smekk!

Comments


bottom of page